Flexibel arbetstid vid Medpro Clinic


Definitioner:


Normaltid:
Är avtalsenlig ordinarie arbetstids längd och förläggning då flexibel arbetstid ej tillämpas: 0800-1700 med lunch mellan 1200-1300.


Fast tid:
Fast tid är den tid mellan bestämda klockslag, då arbetstagaren har att obligatoriskt fullgöra ordinarie arbetstid, 1000-1130 1330-1500. Rast (30 min  till 1 tim ) lunch mellan 11.30-1330


Flextid:
Är den tid mellan bestämda klockslag under arbetsdagen, då arbetstagaren utöver fast tid kan fullfölja ordinarie arbetstid. På förmiddagen 0700-1000, inom lunchflex 1130-1330 samt på eftermiddagen 1500-1900 .


Totalram:
Är den tid från flextidens början före fast tid, till flextidens slut efter fast tid, 0700-1900.


Avstämningsperiod: Kalendermånad utgör avstämningsperiod.


Flextidsaldo:
Det tillgodohavande (plussaldo) eller den tidsskuld (minussaldo) som uppkommer då den fastställda ordinarie arbetstiden avräknas.

Allmänna regler:

  1. Plussaldo över tio timmar bortfaller.  

  2. Minussaldo får ej vara större än tio timmar.

  3. Minussaldo över tio timmar innebär löneavdrag med 1/165 av månadslönen per timma över tio timmar. För deltidstjänstgörande gäller att flextidsaldot avstämmes mot den tid som skulle ha fullgjorts varje arbetsdag.

  4. Förutom den tid som registrerats på plus/minuslistan (egen lista) skall tiden för eventuella ledigheter under avstämningsperioden anges på tidrapporten.

 
Övertid:

Totalt två timmar före och eller efter normal arbetstid är enkel övertid och tid därutöver är kvalificerad övertid.  Beordrad  arbete, på förhand eller godkänts i efterhand, på tid som fullgöres före kl 0800 och efter kl 1645 räknas som övertid, även då flexsaldot under kalendermånaden är negativ när övertidsarbetet fullgörs.

 

Exempel:
Arbetstagare arbetar mellan 0700-1945, normaltiden är 0800-1700- Enkel övertid utgår för tiden 0700-0800 och 1700-1800, därutöver kvalificerad övertid.  Övertid enligt ovan utges även vid negativt flexsaldo, dock ej om den negativa flexsaldot överstiger tio timmar.

 

Ledighet:     
Ledighet motsvarande hel enstaka arbetsdag kan ej avräknas mot flexsaldot. För uttag av flex ska man ha arbetat minst 50% av en arbetsdag.

Anmärkning :
Vid särskilda omständigheter, då flexibel arbetstid är svår att använda kan för enskild ett särskilt schema upprättas.


Övrigt:
Flextid rapporteras inte i visma eller rapporter som går till löneavdelningen.  Var och en håller sin individuella flexrapport (också kallad ” plus minus lista” ) som man ska kunna presentera för arbetsledning/chef om det efterfrågas.  

 

Uppdaterad 20160901, 190203