Flexibel arbetstid vid Medpro Clinic

Flexibel arbetstid vid Medpro Clinic 

Definitioner:


Normaltid:
Är avtalsenlig ordinarie arbetstids längd och förläggning då flexibel arbetstid ej tillämpas: 0800-1700 med lunch mellan 1200-1300.


Fast tid:
Fast tid är den tid mellan bestämda klockslag, då arbetstagaren har att obligatoriskt fullgöra ordinarie arbetstid, 1000-1130 1330-1500. Rast (30 min  till 1 tim ) lunch mellan 11.30-1330


Flextid:
Är två timmar före eller efter schemalagd arbetstid. Flex tas alltid ut i samråd /efter samråd med närmsta kollegor. 


Totalram:
Är den tid från flextidens början före fast tid, till flextidens slut efter fast tid, 0700-1900.


Avstämningsperiod: Kalendermånad utgör avstämningsperiod.

Flextidsaldo:
Det tillgodohavande (plussaldo) eller den tidsskuld (minussaldo) som uppkommer då den fastställda ordinarie arbetstiden avräknas.

 

Allmänna regler:

  1. Plussaldo över tio timmar bortfaller.  

  2. Minussaldo får ej vara större än tio timmar.

  3. Minussaldo över tio timmar innebär löneavdrag med 1/165 av månadslönen per timma över tio timmar. För deltidstjänstgörande gäller att flextidsaldot avstämmes mot den tid som skulle ha fullgjorts varje arbetsdag.

 
Övertid:
Totalt två timmar före och eller efter normal arbetstid är enkel övertid och tid därutöver är kvalificerad övertid.  Beordrad  arbete, på förhand eller godkänts i efterhand, på tid som fullgöres före kl 0800 och efter kl 1645 räknas som övertid, även då flexsaldot under kalendermånaden är negativ när övertidsarbetet fullgörs.

Exempel:
Arbetstagare arbetar mellan 0700-1945, normaltiden är 0800-1700- Enkel övertid utgår för tiden 0700-0800 och 1700-1800, därutöver kvalificerad övertid.  Övertid enligt ovan utges även vid negativt flexsaldo, dock ej om den negativa flexsaldot överstiger tio timmar.

Ledighet:     
Ledighet motsvarande hel enstaka arbetsdag kan ej avräknas mot flexsaldot. För uttag av flex ska man ha arbetat minst 50% av en arbetsdag.

Anmärkning:
Vid särskilda omständigheter, då flexibel arbetstid är svår att använda kan för enskild ett särskilt schema upprättas.


Uppdaterad 160901, 190203, 201104